Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου και Λουτρακίου

  • Ένταξη του έργου: ΦΕΚ Β΄ (7126/2022-31.12.2022)
  • Πρόγραμμα: “(Sub-1)-Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου χώρου”
  • Κύριος του Προγράμματος: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  • Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
  • Τίτλος έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ”
  • Προϋπολογισμός έργου: 12.000.000 € (με τον ΦΠΑ)
  • Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ”
  • Κύριοι του έργου: Δήμος Κορινθίων, Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΄ΕΡΓΟΥ:

Το έργο αφορά στην σύνδεση των πόλεων Κορίνθου και Λουτρακίου με όρους βιώσιμης κινητικότητας.
Επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού συστήματος πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου συνολικού μήκους 5.696,50μ.

Το έργο χωρίζεται σε τρείς (3) διακριτές περιοχές, οι οποίες είναι οι εξής: 

74136 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 7126/31.12.2022

Περιοχή 1: Ανάπλαση Σ.Γ. του Ο.Σ.Ε. (μήκους 1.970,0μ.). Στην περιοχή κατασκευάζεται ζώνη πλάτους 9,50μ. με ζώνη ποδηλάτου, περιπάτου και αναψυχής – δραστηριοτήτων.
Η ζώνη αναψυχής κατασκευάζεται πάνω από την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή έτσι ώστε η σιδηροδρομική επιτομή να μείνει άθικτη, τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και υψομετρικά.

Περιοχή 2: Περιοχή βυθιζόμενης γέφυρας Διολκού (μήκους 1215,85μ.). Η οδός Ποσειδώνος αναδιαμορφώνεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50μ. και πεζοδρόμια εκατέρωθεν ελάχιστου πλάτους 1,50μ. Με μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας πραγματοποιείται μικτή χρήση της οδού από μηχανοκίνητα οχήματα και ποδήλατα, ενώ το πλάτος των πεζοδρομίων επιτρέπει την ασφαλή κίνηση των πεζών. Στην περιοχή του στρατοπέδου Μηχανικού δημιουργείται παρά την οδό Ποσειδώνος ζώνη ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου πλάτους από 7,5 έως 9,0μ.

Περιοχή 3: Στην Περιοχή αυτή, όπου η οδός Ποσειδώνος βαίνει στο Παραλιακό Μέτωπο του Λουτρακίου, εφαρμόζοντας την μονοδρόμηση της οδού Ποσειδώνος στο τμήμα της από την οδό Παπανικολάου έως την οδό Αιγαίου, σχεδιάζεται οδός μίας κατεύθυνσης πλάτους 3,75μ. μαζί με τα αποχετευτικά ρείθρα, και ποδηλατόδρομος αμφίδρομης κυκλοφορίας, πλάτους 3,00μ. Μεταξύ της οδού και του ποδηλατόδρομου, υπάρχει πλακοστρωμένη νησίδα ασφαλείας πλάτους 0,70μ.. Στο σημείο όπου η οδός Ποσειδώνος καταλήγει στην παραλία και συνεχίζει παράλληλα της, διαμορφώνεται εκ νέου η πλατεία. Δημιουργείται ένας μεγάλος χώρος αναψυχής. Η πλατεία έχει τριγωνικό σχήμα και χωρίζεται νοητά σε δύο τμήματα. Στο νότιο τμήμα της, μήκους 65 μέτρων δημιουργείται χώρος για skate park και πίστα ποδηλασίας. Στο σχέδιο της μελέτης προτείνεται μία διάταξη του πάρκου αυτού και της πίστας, ο ανάδοχος της κατασκευής θα πρέπει όμως να εκπονήσει μελέτη για την ακριβή διαμόρφωση του πάρκου που θα πληροί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας όπως ΕΝ 14974. Στο σύνολο των παρεμβάσεων προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός και εργασίες πρασίνου.