Σκοποί της Εταιρείας

Η Εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ-Μετόχους της ή και με άλλους Ο.Τ.Α. στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων-Μετόχων της, δύναται δε να συμβάλλεται με το σύνολο των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού της χώρας.

Σκοποί της εταιρείας αποτελούν:

  1. Η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των Δήμων Κορινθίων, Βέλου-Βόχας, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, καθώς και άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
  2. Η παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητηςπεριουσίας καθώς και η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018(Α’ 133).
  3. Η ανάληψη εκτέλεσης, εποπτείας κι επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων για λογαριασμό των μελών της και άλλων ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό καθώς και η υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης των μελών της και άλλων ΟΤΑ κατά τα ορισθέντα στα Άρθρα 3 και 4 του Ν.4674/2020.
  4. Η συμμετοχή της Εταιρείας στο σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: α) ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ),β) ΟΧΕ άλλων χωρικών στρατηγικών και άλλων σχετικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό,εθνικό, ευρωπαϊκό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
  5. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώςκαι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής αυτών.
  6. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση υφιστάμενων δομών, αναγκών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην περιοχή δραστηριοποίησης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των μελών της, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και η ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
  7. Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας.
  8. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς κι ευρωπαϊκούς σκοπούς.
  9. Ο σχεδιασμός, εφαρμογή, υλοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων συναφών προς τους σκοπούς του καταστατικού.

Ως εδαφική περιφέρεια της εταιρείας ορίζεται η εδαφική περιφέρεια των Δήμων-Μετόχων και η εδαφική περιφέρεια Πελοποννήσου γενικότερα. Η εταιρεία δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με το σύνολο των ΟΤΑ α΄ βαθμού, των ΟΤΑ β΄ βαθμού και τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης. Η Γενική Συνέλευση δύναται να επεκτείνει την εδαφική περιφέρεια της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η επέκταση λειτουργεί επ’ ωφελεία της ιδίας.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί, μεταξύ άλλων να αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία, συμβάλλεται με άλλες αναθέτουσες αρχές, συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις, συμμετέχει ή/και διαχειρίζεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους ή και διεθνείς πόρους. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, δύναται να συγκροτείται εντός της εταιρείας «Ενδιάμεσος Φορέα Διαχείρισης», ως διακριτή οντότητα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο έκαστου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Επίσης, η εταιρεία για την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών μπορεί να συστήσει ή να συμμετέχει σε ομάδες τοπικής δράσης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320), μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μπορεί να ορίζεται τεχνικός σύμβουλος Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης, μπορεί να παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ ή και κάθε άλλου ΟΤΑ, μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), μπορεί να προτείνει προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιούν Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, ΒΑΑ, κτλ., με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, ΒΑΑ, κτλ., υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ».