Μετοχική Σύνθεση

Σήμερα οι τρεις μέτοχοι Δήμοι συμμμετέχουν ως εξής στο μετοχικό κεφάλαιο.

Α. Ο Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ συμμετέχει επί του μετοχικού κεφαλαίου ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), με ποσοστό 50,00%. Το ποσό συμμετοχής για το Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) για την απόκτηση χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών, επί συνόλου δύο χιλιάδων (2.000).

Β. Ο Δήμος ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ, συμμετέχει επί του μετοχικού κεφαλαίου ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), με ποσοστό 25,00%. Το ποσό συμμετοχής για το Δήμο ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την απόκτηση πεντακοσίων (500) ονομαστικών μετοχών, επί συνόλου δύο χιλιάδων (2.000).

Γ. Ο Δήμος ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, συμμετέχει επί του μετοχικού κεφαλαίου ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), με ποσοστό 25,00%. Το ποσό συμμετοχής για το Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την απόκτηση πεντακοσίων (500) ονομαστικών μετοχών, επί συνόλου δύο χιλιάδων (2.000).

Στο μετοχικό κεφάλαιο είναι δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των δικτύων και των συνδέσμων δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι, οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν σε κάθε περίπτωση την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων (πχ. Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί κ.α.).