Οργανόγραμμα

Οι πολύπλοκες ανάγκες απαιτούν ελεύθερη και ανοιχτή συνεργασία, καθώς και επικοινωνία ανάμεσα σε όλα τα τμήματα και τα επίπεδα της ιεραρχίας. Οι «Ομάδες Έργου» αποτελούν κεντρικό χαρακτηριστικό της οργάνωσης, που καθοδηγεί τις καθημερινές δραστηριότητες της δουλειάς. Η μορφή αυτή της οργάνωσης ονομάζεται οργάνωση «έργου» ή «μητρώου» και η διοίκηση (management) είναι ανοιχτή «οργανική», με αποτέλεσμα την παρουσία μίας κυρίαρχης ηθικής που «επιβάλλει» ένα σύστημα ανοιχτό, ευέλικτο και καινοτόμο.

Αυτή η μορφή οργάνωσης ενδείκνυται για εκτέλεση πολύπλοκων καθηκόντων σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, συμβάλλοντας στην τάχιστη λήψη αποφάσεων. Η εργοκρατία στηρίζεται στις Ομάδες Έργου, οι οποίες διαμορφώνονται για την υλοποίηση ενός έργου και αναδιατάσσονται μετά την ολοκλήρωσή του. Το συγκεκριμένο πλαίσιο οργάνωσης, που αποτελεί κανόνα για μια Εταιρεία προσανατολισμένη στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, επιτρέπει στα μέλη της Ομάδας να είναι διασπαρμένα γεωγραφικά, όπως απαιτούν οι ανάγκες ενός έργου και να ενοποιούν τις δραστηριότητές τους μέσω της λειτουργίας της Εταιρείας και με τη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας.

Επιπλέον, αυτή η μορφή οργάνωσης υποστηρίζεται και από ομάδες εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι εκτελούν συγκεκριμένο ad hοc εξειδικευμένο έργο και συμβάλλουν τόσο στο στρατηγικό σχεδιασμό όσο και στην ανάπτυξη της Εταιρείας μέσω της μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας. Η αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών γίνεται στις περιπτώσεις νέων τομέων δράσης της Εταιρείας, στους οποίους δεν υπάρχει η απαιτούμενη εξειδίκευση, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η υλοποίηση ενός έργου από το μόνιμο προσωπικό κρίνεται αντιοικονομική, λόγω της εποχικότητας του έργου.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το οργανόγραμμα της εταιρείας.