Απόσπασμα 18o Πρακτικό Συνεδριάσεως Τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού