Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 2η εταιρική χρήση που καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/2014