ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, με εκτιμώμενη αξία 9.437.419,35 € πλέον Φ.Π.Α (24%), CPV: 45233162-2, 45233262-3. Κωδικός NUTS : EL 652, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης κα Ανθεκτικότητας.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 12/01-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΝΠ46ΝΠΚΛ-ΑΔΙ) Απόφαση Δ.Σ. της ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ-ΑΟΤΑ αποφασίστηκε η έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 12.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος της από 28/12/2022 απόφασης Ένταξης του ΥΠΕΝ στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα-ID16873,Πυλώνας 1της Πράσινης Μετάβασης, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας1.2.  Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης, σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 50 του Ν4412/2016 και συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είκοσι πέντε (25) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Επισυνάπτεται ο πίνακας συμμόρφωσης και ο Κανονισμός Μελετών Έργου. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο, συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του ν. 4412/2016 .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» που περιλαμβάνει έναν υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», έναν υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά-Μελέτη» και έναν υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». Γλώσσα διαδικασίας και εφαρμοστέο δίκαιο: ελληνική/ελληνικό.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/06/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα Οικοδομικά έργα, στα έργα Οδοποιΐας και στα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα, εγγεγραμμένα στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (188.748,39 €), με ισχύ έως 08/08/2024.

Προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο (σύμφωνα με τον όρο 16 της Διακήρυξης).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ_ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://dimopraktos.gr/

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού …………… ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 23PROC012613537, ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC012614914.
Ημερομηνία Αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων Ε.Ε.: 02-05-2023, Αριθ: ENOTICES-ECAS_n008neu1/2023-070765.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.

Για τις προδικαστικές προσφυγές των υποψηφίων αναδόχων ισχύουν τα άρθρα 345επ. ν 4412/16.

Η Διακήρυξη του έργου και των τευχών δημοπράτησης έχουν εγκριθεί με την απόφαση 25/3-2023 Δ.Σ. της «Δημόπρακτος ΑΕ ΑΟΤΑ» καθώς και με την υπ’ αριθ. 230/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε΄ Κλιμάκιο).

Κόρινθος, Μάϊος 2023
Ο Πρόεδρος της Δημόπρακτος Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Βασίλειος Νανόπουλος