ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Ποσό: 60.000 €

Πράξεις:

Α. Υπηρεσίες συμβούλου για σύνταξη γεωλογικών εκθέσεων και φακέλων άδειας εκτέλεσης αρδευτικών/υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Βέλου Βόχας

Β. Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «Μελέτη επανακαθορισμού παλαιού αιγιαλού – αιγιαλού στο Κοκκώνι Κορινθίας»

Γ. Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη του ΣΔΑΕΚ (Σχέδιο διαχείρισης αειφόρου ενέργειας και κλίματος) και ΣΕΑΚ (Σχέδιο 2 ενεργειακής απόδοσης κτιρίων) του Δήμου Βέλου Βόχας, και Δ. Υπηρεσίες συμβούλου για την επικαιροποίηση δικτύου ΚΚΧ Δ.Ε. Βόχας