ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Ποσό: ΔΩΡΕΑΝ

Πράξη:

«Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Βέλου-Βόχας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος”»