ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «Ανάπλαση ενιαίου παραλιακού μετώπου μεταξύ Κορίνθου & Λουτρακίου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕΒΕ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 9.909.693,52 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ: 28/2/2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΈΡΓΟΥ: 25 ΜΗΝΕΣ

  • Ένταξη του έργου:ΦΕΚ Β΄ (7126/2022-31.12.2022)
  • Πρόγραμμα: “(Sub-1)-Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου χώρου”
  • Κύριος του Προγράμματος: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  • Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
  • Τίτλος έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ”
  • Προϋπολογισμός έργου: 10.000.000 € (με τον ΦΠΑ)
  • Αναθέτουσα & Επιβλέπουσα Αρχή: Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ”
  • Κύριοι του έργου: Δήμος Κορινθίων, Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων