1 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ποσό: 129.000 €

Πράξεις: 

α/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου Κορινθίων» 

β/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης υποέργων υπηρεσιών και προμηθειών, πράξεων που έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» στα πλαίσια των προσκλήσεων ΑΤ04, ΑΤ06, ΑΤ08, ΑΤ12, και ΑΤ14 κατόπιν της ένταξής τους στο Πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ. 

γ/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την ωρίμανση της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Κορίνθου (Α Φάση) σε έκταση 2.000 στρεμμάτων περίπου στην ζώνη (Ζ7.1) του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Κορίνθου σύμφωνα με την αριθ. 148/2015 απόφαση του Δ.Σ.

δ/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής στο «Σχέδιο πόλης Κορίνθου–Κεραμιδάκι (Α΄ Φάση)»