1 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Ποσό: 40.000 €

Πράξεις:

α/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού και χώρου πρασίνου πλατείας Παπακωνσταντίνου της Δ.Κ. Ζευγολατιού»

β/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την ωρίμανση έργων του Προγράμματος «Α.Τρίτσης» και την δημοπράτηση τους.

γ/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη Μελέτης παθητικής πυροπροστασίας για τα κτίρια των σχολείων που έχουν ανεγερθεί μετά το έτος 1989 στο Δήμο Βέλου Βόχας.

δ/. Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη αποτυπώσεων ακινήτων προς διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών του Δήμου Βέλου Βόχας.